บริษัท

ใบรับรองมาตราฐาน

 

จากประสบการณ์นานกว่า 40 ปี และด้วยวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตราฐานสากล (NFPA, ICAO และ EN) เพื่อเข้าสู่ตลาดโลก บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพร์ส (สยาม) จำกัด ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001 : 2015 ซึ่งเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำหรับใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำหรับใช้งานกับสิ่งแวดล้อมและใช้งานเฉพาะกิจ

 

BACK